Biogas / biomethaan: een duurzaam alternatief voor aardgas

Biomethaan, een vrijwel zuivere vorm van methaan, wordt geproduceerd door biogas te “upgraden” of door de vergassing van vaste biomassa. Aangezien het niet te onderscheiden is van het reguliere aardgas, kan biomethaan worden getransporteerd en gebruikt waar gas wordt verbruikt, zonder extra emissies toe te voegen. Volgens conclusies van het Internationaal Energieagentschap (IEA) groeit het gebruik van biomethaan snel in verschillende scenario’s. Het stelt landen in staat om emissies te verminderen in sectoren waar het moeilijk is, zoals de zware industrie en het vrachtvervoer.

Biogas is voor consumenten en bedrijven ook al verkrijgbaar in de vorm van groen gas in Nederland.

Een biogas central in Duitsland
Biogas centrale in Duitsland

Wereldwijd potentieel van biogas

Een gedetailleerde studie van het IEA naar de wereldwijde beschikbaarheid van duurzame grondstoffen voor biogas en biomethaan wijst uit dat het technisch potentieel om deze gassen te produceren enorm is en grotendeels onbenut.

Hierbij worden gewassenresten, dierlijke mest, stedelijk vast afval, afvalwater, en, voor de directe productie van biomethaan via vergassing, bosresiduen als mogelijke grondstoffen beschouwd. Deze beoordeling omvat enkel grondstoffen die niet concurreren met voedselproductie op landbouwgrond. In 2018 bedroeg de productie van biogas en biomethaan ongeveer 35 miljoen ton olie-equivalent (Mtoe), slechts een fractie van het geschatte totale potentieel.

Volledige benutting van het duurzame potentieel zou ongeveer 20% van de wereldwijde gasvraag van vandaag kunnen dekken.

In het Sustainable Development Scenario (SDS) van het IEA voorkomt biomethaan ongeveer 1.000 miljoen ton (Mt) aan broeikasgasemissies in 2040. Dit omvat de CO2-uitstoot die zou zijn opgetreden als in plaats daarvan aardgas was gebruikt, evenals de methaanemissies die anders zouden zijn ontstaan door de ontbinding van grondstoffen.

Gaan we hier allemaal op over?

Hoe de biogas- en biomethaanindustrie zich ontwikkelt, zal per land verschillen afhankelijk van de sectorale focus, beschikbaarheid van grondstoffen, heersende marktomstandigheden en beleidsprioriteiten.

In alle gevallen vereist het realiseren van de veelvoudige voordelen van biogas en biomethaan gecoördineerd beleid over de sectoren energie, transport, landbouw, milieu en afvalbeheer. Dit benadrukt de noodzaak van gezamenlijke inspanningen om het potentieel van deze duurzame energiebron volledig te benutten en wereldwijde emissiereducties te bevorderen.

Voor consumenten is er dus al groen gas beschikbaar in kleine maten. Maar het kan vanuit subsidie en milieuoogpunt logischer zijn om van het gas af te gaan door bijvoorbeeld een warmtepomp aan te schaffen.

Scroll naar boven